Rezervace penzionu

Nahrává se kalendář...
Powered by Booking Calendar
- Plně dostupný
 
- Plně obsazený
 
- Částečně obsazený
Rozvrh všestrannosti 2022/2023

Dobřichovická výzva II

 

Vážené sestry, vážení bratři,

 

Vracíme se opět k dosud probíhajícímu šetření PČR ve věci podvodu, či zpronevěry dnes již více jak 46 milionů Kč. Na mimořádném zasedání VČOS 9.3.2024 odstoupila starostka ČOS ing.Moučková a 2 další členové PVČOS. Ing. Moučková následně odstoupila dne 13.3.2024 i z funkce starostky Jungmannovy župy.

Velmi si přejeme, aby nás tyto kroky nijak neukolébaly a abychom stále se stejnou intenzitou dál volali po důsledném vyšetření celého případu, věcí souvisejících a aby se nám podařilo dobrat až k původním příčinám.

Je věcí policejního vyšetřování a dalších právních kroků, příp. i dědického řízení, zda se podaří část vzniklé škody zachránit a získat zpět. V tuto chvíli však „někde“ chybí spousta peněz. Domníváme se, že tato velmi prekérní a smutná událost by měla být spouštěčem pro hlubší analýzu, zkoumání příčin a s tím souvisejícím oživením manažerských a kontrolních mechanismů, včetně případné reorganizace celého spolku, či jeho částí.

V Dobřichovické výzvě ze dne 5.března t.r. jsme volali po odstoupení starostky Hany Moučkové ze všech funkcí v ČOS a ukončení jejího příp. pracovního poměru. Sice ne hned, ale k odstoupení z funkcí starostky ČOS a župy nakonec došlo, není však jasné zda, a na jaké pozici příp. nezůstala ing.Moučková zaměstnancem Tyršova domu, příp. ČOS. Domníváme se, že její jakékoliv další angažování se v sokolských záležitostech a působení v rámci ČOS a pravidelné docházení do Tyršova domu rozhodně nemůže být nápomocno hladkému průběhu policejního vyšetřování, ani našeho spolkového zkoumání příčin a souvislostí. Součástí naší výzvy bylo i zamezení možnosti vstupu Haně Moučkové do Tyršova domu a sokolských prostor vůbec. Toto zřejmě nebylo naplněno, stejně tak jako nebyla naplněna výzva k odstoupení jednatele Josefa Těšitele ze všech sokolských funkcí.

Ve své výzvě se rovněž volali po svolání mimořádného sjezdu na podzim tohoto roku. Podle našich neoficiálních informací V ČOS o tomto návrhu také jednal, nicméně ke svolání nakonec nedošlo, údajně s odkazem na vysokou nákladovost. V této souvislosti, abychom přispěli k minimalizaci nákladů)  navrhuje TJ Sokol Dobřichovice svolat mimořádný sjezd do dobřichovického areálu, ležícího v podstatě na širším předměstí Prahy s tím, že veškerou organizační a pořadatelskou službu, včetně prostoru pro jednání i zázemí sjezdu nabízíme poskytnout zcela zdarma. Konání sjezdu považujeme za nenahraditelné i vzhledem k tomu, že pouze sjezd může odvolat a zvolit novou Kontrolní komisi ČOS, jejíž selhání v celé záležitosti je rovněž nezpochybnitelné.

V ČOS se rovněž zabýval návrhem na zadání mimořádného, forézního auditu za posledních několik (nejméně 5) let. Návrh byl posléze schválen, avšak s obavami sledujeme vývoj kolem tohoto úsilí, neboť se obáváme, aby ekonomické zájmy, rozumějme cena za audit nepřevážily nad kvalitou. Máme v tuto chvíli jedinečnou možnost opravdu detailně nechat prozkoumat a prověřit všechny procesy, které se díly v ústředí ČOS a bylo by smutné zadat takový audit jen proto, aby byl zadán. V této souvislosti voláme po tom, aby byl audit zadán některé z významnějších auditorských společností, přičemž je třeba počítat s cenou v řádech jednotek milionů.

A že je takového auditu třeba je nasnadě. Ztrátu desítek milionů považujeme jenom za úplný vrchol všech předpokládaných nepravostí, které se ve vedení ČOS a Tyršova domu za starostování Hany Moučkové děly. Jako na malý, ale průkazný doklad odkazujeme v této souvislosti na Zápis z mimořádného PV ČOS ze dne 7.2.2023. Během něho se řešila střediska Tyršova domu a jejich (neutěšený) stav. Hostel byl prohlášen za vybydlený a neobyvatelný, středisko „Bazén“ vykázalo ohromnou ztrátu – mj. i proto, že největšímu uživateli – FTVS – byl bazén pronajímán za hodinovou sazbu nižší, než tvořily provozní náklady. Domníváme se tedy, že v ústředí ČOS a v Tyršově domě docházelo, zároveň s možnou další trestnou činností i k zásadnímu porušování povinností při správě cizího majetku a v podobném duchu připravujeme rozsáhlé trestní oznámení v této věci.

Jsme v této chvíli připraveni poskytnout součinnost všem župám, jednotám i jednotlivcům, včetně základní koordinace činěných kroků. Na svých webových stránkách jsme otevřeli záložku Dobřichovická výzva, kde jsme připraveni zveřejňovat všechny důležité podklady a dokumenty, včetně reakcí a názorů sokolské veřejnosti. Svá stanoviska, návrhy, připomínky, doplnění, upřesnění – zkrátka veškeré své názory prosím adresujte na jiri.geissler@sokol-dobrichovice.cz (alternativně jiri.geissler@aukcredit.cz – náš sokolský mail z některých serverů příchozí maily nepřijímá). Zároveň vyzýváme případné nositele podnětů a podezření na další sokolské nepravosti, včetně případných podkladů a důkazů, aby nám je v rámci této výzva poskytli a tyto mohly být využity k dalším krokům.

 

Závěrečné shrnutí- vyzýváme vedení ČOS, zejména PVČOS a další odpovědné činovníky, či zaměstnance k:

 • ukončení jakéhokoliv pracovního poměru ses.Moučkové s TD nebo s ústředím ČOS
 • zamezení vstupu ing. Moučkové do prostor Tyršova domu a to s okamžitou platností
 • odstoupení jednatele ČOS Josefa Těšitele ze všech funkcí v ČOS
 • důslednému výběru vhodné auditorské společnosti a k důsledné přípravě zadání forézniho auditu. Výběr auditorské společnosti by se přitom měl řídit zejména kvalitou, zkušenostmi a referencemi než cenou auditu.
 • revizi usnesení, kterým nebyl schválen návrh na svolání mimořádného sjezdu ČOS a opakovaně vyzýváme k jeho svolání na podzim t.r.
 • zaslání oficiální základní informace všem župám a jednotám o tom, co se ve skutečnosti opravdu stalo, po jakou dobu podvodné jednání probíhalo a v základních principech jak vše probíhalo. Jsme si jisti, že i s dodržením předepsané mlčenlivosti v rámci policejního vyšetřování je možné dostatečně přehledně vše popsat a vysvětlit, aby se tak zamezilo všem neustále vznikajícím dohadům a spekulacím
 • průběžnému a pravidelnému informování na měsíční bázi všech složek ČOS až na úroveň tělovýchovných jednot o probíhajícím policejním vyšetřování (v rámci daných možností) a o všech krocích, které vedení ČOS učinilo a hodlá učinit, o výsledcích vlastních šetření a prověrek a příp. dalších věcech souvisejících

 

 

Vážené sestry, vážení bratři, Sokol se nachází ve velmi složité situaci. Kromě významné ekonomické ztráty jsme utrpěli nesmazatelnou ztrátou prestiže a důvěry. To vše, co se nám v posledních několika desítkách let podařilo vybudovat, to vše, v čem jsme se snažili navázat na odkaz svých předků, zakladatelů Sokola a bojovníků s mnoha totalitními režimy, kteří neváhali obětovat své životy, to vše bylo nyní pošlapáno. Pevně však věříme, že i toto nelehké období zvládneme a selhání několika jednotlivců se nám podaří napravit, abychom i nadále mohli zůstat reprezentanty fair play, zdravého ducha a čestnosti.

Tato výzva byla projednána a schválena usnesením valné hromady TJ Sokol Dobřichovice konané dne 20. března 2024.

 

S pozdravem NAZDAR!

 

 

 

 

Jaroslav Čermák                                                        ing.Jiří Geissler

Starosta TJ – tel. 777 252 026                        Místostarosta a hospodář TJ – tel. 605 231 332

 

 

Členům PV ČOS

Vyslancům do Výboru ČOS

 

Všem župám a jednotám v rámci ČOS

Dobřichovická výzva I

 

Sestro starostko, bratře jednateli, vyslanci do Výboru ČOS,

 

vzhledem k níže uvedenému vyzývá Tělocvičná jednota Sokol Dobřichovice:

 • Hanu Moučkovou, starostku ČOS, aby s okamžitou platností rezignovala na všechny své funkce a pracovní závazky v ČOS;
 • Josefa Těšitele, jednatele ČOS, aby s okamžitou platností rezignoval na všechny své funkce a pracovní závazky v ČOS;
 • Výbor ČOS, aby náčelnici a náčelníkovi udělil mandát a vybavil je veškerými potřebnými plnými mocemi k dokončení všech administrativních a organizačních procesů spojených s přípravami všesokolského sletu;
 • Náčelnici a náčelníka ČOS, aby se neprodleně ujali nových pravomocí a dokončili veškeré přípravy a organizaci sletu;
 • Výbor ČOS aby svým usnesením ze svého mimořádného zasedání 9.3.2024 zavázal Předsednictvo výboru ČOS ke svolání mimořádného sjezdu ČOS a to na podzim t.r., který by se detailně zabýval celým případem, včetně věcí souvisejících (výběr renomované auditní společnosti, zadání účetního a forézního auditu za období minimálně posledních 5 let, odvoláním stávající KK ČOS a volbou nové KK ČOS atd.).

Se stále větším znepokojením totiž sledujeme vývoj událostí spojených s podvody a zpronevěrou, ke kterým docházelo v posledních několika letech v ústředí ČOS, které ve svém důsledku znamenaly významnou škodu.

Ukazuje se, že naše obavy nejsou osamocené. Každým dalším dnem se dozvídáme o dalších reakcích přicházejících ze sokolských jednot, žup i od samotných členů Sokola. Mají různou formu a obsah, všechny však reagují na ty neuvěřitelné zprávy. Vesměs se obracejí na vyslance do Výboru ČOS aby na vývoj událostí reagovali, aby se zabývali odpovědností vedoucích představitelů ČOS a aby na nejbližším mimořádném zasedání V ČOS zařadili do programu hlasování o odvolání starostky ČOS Hany Moučkové a jednatele ČOS Josefa Těšitele z jejich funkcí a tyto aby odvolali.

 

Jak vyplývá z dosud zveřejněných informací, došlo k podvodu, či ke krádeži finančních prostředků ČOS ve výši dnes již přesahující 40 mil. Kč. Tento podvod měla organizovat a realizovat bývalá zaměstnankyně ústředí ČOS na pozici „asistentka starostky“. Z dosud známých pravděpodobných způsobů provádění všech podvodných kroků je zcela zřejmé, že bez absolutního selhání (vědomého, či nevědomého) řídících a kontrolních mechanismů, by k něčemu takovému nemohlo dojít. A to bez ohledu na konečné výsledky policejního vyšetřování. Jednoznačnou odpovědnost přitom zcela samozřejmě nesou starostka ing. Hana Moučková a jednatel Josef Těšitel. Závěry policejního vyšetřování s vysokou pravděpodobností ještě odhalí další pochybení a odpovědnosti některých jiných činovníků či zaměstnanců ČOS.

Bohužel má celá událost,  kromě roviny materiální i nezanedbatelnou rovinu morální. Sokol tímto případem utrpěl ohromné škody na prestiži a pověsti. Důvěra veřejnosti i každého jednoho člena byla významným, téměř nevratným způsobem otřesena. Bohužel, navíc ještě v době vrcholících příprav na nejvýznamnější akci, kterou je červencový XVII. Všesokolský slet.

Protože se domníváme, že tyto události mohou být jenom jakýmsi vrcholem ledovce a že díky zmiňované absenci řídících a kontrolních mechanismů obecně, mohlo v minulosti docházet k podobným, třeba méně významným podvodům a nekontrolovaným machinacím s prostředky ČOS, měl by se navrhovaný forézní audit zaměřit zejména na prověření veškerých finančních toků nad 50 tisíc Kč, kontrolu osobního ohodnocování a odměn fyzických i právnických osob s vazbami na činovníky ČOS, ověření existence, fungování a dodržování vnitřních předpisů – směrnic a nařízení, ověření existence a fungování všech účetních mechanismů, dodržování pravidel oběhu účetních dokladů, ověření dodržování pravomocí a povinností vedoucích pracovníků, kontrolní činnost atd.

 

Tuto výzvu koncipujeme jako otevřenou a seznámíme s ní zástupce sdělovacích prostředků.

 

S pozdravem NAZDAR!

 

 

Jaroslav Čermák                                                        ing.Jiří Geissler

Starosta TJ – tel. 777 252 026                        Místostarosta a hospodář TJ – tel. 605 231 332

 

Starostka ČOS

Hana Moučková

 

Jednatel ČOS

Josef Těšitel

 

Vyslanci do Výboru ČOS

 

Datovou schránkou ČOS